Asukkaaksi

Kuinka pääset Hopeatauriin asumaan

Hopeatauriin voi tulla asiakkaaksi itse maksavana, palvelusetelin turvin tai hyvinvointialueen ostopalvelusopimuksella.

Asukkaaksi palvelusetelin turvin tai hyvinvointialueen ostopalvelusopimuksella

Hyvinvointialueen sosiaali- ja terveyspalveluiden palvelutarpeen arvion tekevä työntekijä selvittää, onko ikääntyneellä mahdollisuus saada asumiseen ja hoivaan palveluseteliä tai maksusitoumusta kuntonsa, tulojensa ja varallisuuden perusteella.

Palvelutarpeen arvioinnin tarkoituksena on selvittää ikääntyneen tuen ja palveluiden tarve: onko ikääntyneellä tarve ympärivuorokautiseen asumispalveluun, yhteisöasumiseen tai vuokra-asumiseen kotihoidon ja tukipalvelujen turvin asumaan. Arvioinnin yhteydessä tarjotaan tietoa palveluista ja varmistetaan ikääntyneen oikea-aikainen avun saaminen. Arviointia voi pyytää yli 75-vuotias henkilö itse, omainen tai joku muu tilanteen tunteva henkilö. Palvelutarpeen arviointi on maksutonta. Palvelutarpeen selvittämisen yhteydessä arvioidaan iäkkään fyysinen, kognitiivinen ja sosiaalinen toimintakyky monipuolisesti ja luotettavia arviointimenetelmiä (RAI) käyttäen.

Palveluiden myöntäminen perustuu aina hyvinvointialueen palvelutarpeen arviointiin, hyvinvointialueen arvioinnin mukaiseen laatimaan hoito-/palvelusuunnitelmaan ja heidän määrittelemään palvelun sisältöön, palvelun määrään ja tehtyyn palvelupäätökseen.

Hyvinvointialue Pohteen palveluun pääsyn kriteerit tulee täyttyä palveluiden saamiseksi. Iäkkäälle henkilölle laaditussa suunnitelmassa määritellään toimintakykyä tukeva ja hyvän hoidon turvaava palvelukokonaisuus. Vaihtoehdoista neuvotellaan iäkkään henkilön, kuin omaisten kanssa yhdessä.

Ota yhteyttä palvelutarpeen arviointiajan sopimiseksi:

Yleinen neuvonta ja palveluohjaus
puh. 040 135 7880
ma–pe klo 9–12

Asukkaaksi itse maksavana asiakkaana

Itse maksavan asiakkaan palvelutarpeen arviointi tehdään suoraan Hopeataurissa. Autamme mielellämme kysymyksissä. Varaa esittelyaika ja kysy lisää palveluistamme. Esittelemme sinulle mielellämme toimintaamme ja Hopeataurin koteja.

Palveluvastaava Eija Nissilä
puh. 044 491
eija.nissila@hopeatauri.fi.

Lisätietoja

Palveluseteliä voidaan käyttää sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisessä. Palveluseteli on vaihtoehto hyvinvointialueen lakisääteisiä sosiaali- ja terveydenhuollonpalveluja. Palvelusetelillä järjestettävä palvelu vastaa sisällöltään julkisesti ostettua palvelua.

Palveluseteli antaa asiakkaalle tai hänen läheisilleen mahdollisuuden itse päättää, miltä hyvinvointialueen hyväksymältä yritykseltä palvelu hankitaan. Palveluseteli on hyvinvointialueen tarjoama maksuseteli, joka korvaa osan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelukustannuksista. Hopeataurissa palveluseteli voi olla käytössä ympärivuorokautisen, kotihoidon palveluissa, annosjakelussa ja kylvetyspalvelussa. Lisätietoa saat mm. hyvinvointialueen omilta nettisivuilta ja palveluohjauksesta. Hyvinvointialue päättää, mihin palveluihin se myöntää setelin asiakkaan käyttöön.

Palvelusetelin arvo on hyvinvointialueen arvion mukainen ja riippuvainen asiakkaan tuloista tai tasasuuruinen erillisen sopimuksen mukaisesti. Palveluseteli kattaa sekä hoivan että ateriat tai osassa vain hoivan. Vuokraa palveluseteli ei korvaa. Palveluseteli kattaa kokonaan sellaiset palvelut, jotka ovat sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain mukaan maksuttomia.

Jos palveluntarve muuttuu, hyvinvointialue arvioi asiakkaan tilanteen uudelleen.

Päätettäessä palvelun myöntämisestä hyvinvointialueella on oikeus saada asiakkaalta tiedot, jotka vaikuttavat palvelusetelin myöntämiseen ja arvoon. Asiakkaalle on annettava tieto siitä, mistä muualta ja mitä häntä koskevia tietoja voidaan hankkia asiakkaan suostumuksesta riippumatta. Asiakkaalle on varattava tilaisuus tutustua muualta hankittuihin tietoihin ja antaa tarpeellinen selvitys asiasta. Asiakkaalle on selvitettävä tämän asema palveluseteliä käytettäessä,palvelusetelin arvo ja myönnettävän palvelun määrä. Asiakkaalla on oikeus kieltäytyä hänelle tarjotusta palvelusetelistä.

Palvelusetelipäätöksellä hyvinvointialue sitoutuu maksamaan kustannuksia enintään myönnetyn palvelusetelin arvoon asti. Jos asiakas tilaa tai käyttää palvelua yli hänelle myönnetyn palvelusetelin arvon, vastaa asiakas itse palvelusetelin arvon ylittävistä kustannuksista.

Asiakkaalla on oltava sosiaali- ja terveydenhuoltoon liittyvä palveluntarve.

Palvelusetelin saaminen edellyttää, että asiakas on saanut myönteisen palvelusetelipäätöksen ja asiakas ilmoittaa haluavansa palvelua varten palvelusetelin. Hyvinvointialueen palvelutuottajien listauksen mukaisesti asiakas ja palveluntuottaja sopivat palvelun tuottamisen aloittamisen ajankohdasta ja palvelun tarkemmista yksityiskohdista.

Palveluntuottajan on oltava ennakkoperintärekisterissä ja täytettävä toiminnalle laissa asetetut vaatimukset. Palveluntuottajan tarjoamien palveluiden tulee myös olla tasoltaan verrattavissa kunnallisiin palveluihin. Tämän lisäksi hyvinvointialue voi itse päättää palveluille lisävaatimuksia. Mikäli edellytykset ja vaatimukset eivät täyty, alue ei hyväksy yritystä palveluntuottajaksi. Palveluntuottajat ovat sähköisessä palvelusetelijärjestelmässä, jossa asiakas voi vertailla palveluntuottajia hintoja ja laatua. 

Myönteisen palvelusetelinpäätöksen jälkeen voit ottaa yhteyttä Hopeatauriin, niin kerromme lisää.

Palveluvastaava Eija Nissilä
puh. 044 4914 998
eija.nissila@hopeatauri.fi.

Asiakas tai hänen laillinen edustajansa tekee palveluntuottajan kanssa palvelusopimuksen. Sopimuksessa eritellään palveluseteliin kuuluva palvelu sekä palveluntuottajan ja asiakkaan vastuut ja velvollisuudet sekä palvelukerran peruutusehto.

Asiakas toimittaa hyvinvointialueelta saamansa palvelusetelipäätöksen ja päätöksen palvelusetelin arvosta palveluntuottajalle tai ilmoittaa palveluntuottajalle palvelusetelin päätöksen numeron, jonka avulla Hopeatauri löytää asiakkaan palvelusetelipäätöksen sähköisestä palvelusetelijärjestelmästä.

Palveluiden hinnat muodostuvat eri tavoin, ja maksukäytäntöön vaikuttaa, maksaako asiakas itse vai onko hänellä käytössä palveluseteli tai maksusitoumus. Pystymme tarjoamaan asiakkaille yksilöllisiä palvelupaketteja tarpeen mukaan, jolloin myös palveluiden kustannukset ovat yksilöllisiä.

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen Pohteen sosiaalipalveluista ja terveyspalveluista peritään asiakasmaksu. Lue lisää: Pohteen asiakasmaksut ja -laskut

Palveluiden hinnat muodostuvat hoivan hinnasta, aterioista ja asumisen kuluista. Hoivan hintaan vaikuttaa asiakkaan tarvitseman hoivan ja hoidon määrä. Asumisen kulut sisältävät yhteistilojen käytön.

  • Ympärivuorokautisessa asumispalvelussa hinta muodostuu kolmesta osasta: hoivasta, asuinhuoneen vuokrasta, lääkekuluista ja aterioista.
  • Yhteisöasumisessa ja vuokra-asumisessa kustannukset koostuvat ateriamaksuista, vaatehuollon palveluista, turvapuhelinpalvelusta, vuokrasta, sähkö- ja vesimaksuista, lääkekuluista ja kotihoidon palvelumaksuista. Kustannuksia saattaa myös syntyä niin sanotuista ylläpitomaksuista tai hygieniamaksuista. Näitä ovat esimerkiksi pienet hygienian ylläpitoon liittyvät tavarat (pesulaput ym.).

Katso Hopeataurin hinnasto

Kaikissa palvelumuodoissa asiakkaat saavat osallistua ohjelmalliseen arkeen ja toimintaan.  Pyrimme aina räätälöimään asiakkaillemme mahdollisimman yksilöllisiä ratkaisuja niin, että ne vastaavat asiakkaan yksilöllisiä tarpeita ja asiakas maksaa vain tarvitsemastaan palvelusta. Asumisen lisäpalvelujen hinnat ja tarpeet arvioidaan erikseen, esimerkkeinä fysioterapia, jalkahoito ja kampaajapalvelut. Asiakkaaksemme voi tulla kaikkiin palveluihin itse maksavana asiakkaana, jolloin asiakas vastaa kaikista kustannuksista itse.

Asumisen hintaan eivät sisälly

  • lääkkeet, aikuisten hygieniasuojat ja henkilökohtaisen hygienian tavarat
  • vaatteet, omat ostokset ja vapaa-ajan reissut. Myös osa kotiemme retkistä saattaa olla maksullisia.
  • henkilökohtaiset apuvälineet. Apuvälineet saadaan useimmiten käyttöön hyvinvointialueen apuvälinelainaamoista. Autamme asioiden hoitamisessa.

Hoidon kustannuksiin voi hakea erilaisia tukia. Asumiseen ja palveluihin voi hakea Kelan eläkkeensaajan asumistukea, Kelan eläkkeensaajan hoitotukea ja lääkekulukorvausta. Lisäksi voi käyttää kotitalousvähennystä (palveluseteliasiakkaat eivät kuulu kotitalousvähennyksen piiriin). Asiakasta Hopeatauri ohjaa, tukee ja auttaa etuisuuksien hakemisessa.

Kelan asumistuki
Kela myöntää eläkkeensaajan asumistukea asumiskustannusten (vuokra, vesi ja sähkö) tukemiseen. Eläkkeensaajan asumistuen määrä perustuu bruttoeläkkeeseen ja muuhun varallisuuteen. Eläkkeensaajan asumistuki on 85 % huomioon otettavista asumisen kustannuksista, joista on vähennetty perusomavastuu sekä tulojen mukaan määräytyvä omavastuu. Yleisen asumistuen lisätiedot saat Kelan sivuilta, ja voit tehdä laskelmasi Kelan asumistukilaskurilla.

Eläkkeen saajan hoitotuki
Asumisen hoitokustannuksiin voit hakea tukea, mikäli olet eläkkeellä ja sinulla on lääkärin toteama sairaus tai vamma, jonka vuoksi tarvitset apua tai valvontaa, ja mikäli toimintakykysi on heikentynyt sairauden vuoksi vähintään vuoden ajan. Hoitotuki on porrastettu kolmeen maksuluokkaan. Maksimissaan ylin hoitotuki on 362,63 €/kk. Tarkemmat kriteerit saa Kelan asiakaspalvelusta tai nettisivuilta.

Asiakasmaksun alentaminen
Jos asiakasmaksu vaarantaa sinun tai perheesi toimeentulon, asiakasmaksua hoitamisen osalta on mahdollista alentaa tai jättää kokonaan perimättä. Palvelusetelin arvoa on korotettava asiakkaan erillisen hakemuksen perusteella, jos asiakkaan tai hänen perheensä toimeentulo vaarantuu. Toimeentulolla tarkoitetaan sitä, että asiakkaalla on rahaa välttämättömiin menoihin kuten vuokraan, ruokaan tai vaatteisiin. Asiakasmaksu voidaan alentaa myös silloin, jos sinun ei ole mahdollista maksaa elatusmaksuja asiakasmaksun vuoksi. Sosiaalihuollon maksuja ja terveydenhuollon tulosidonnaisia maksuja voidaan alentaa tai poistaa.
Lue lisää: Asiakasohje, asiakasmaksun alentaminen ja perimättä jättäminen (pdf), Pohde.fi

Voit hakea muutosta alla olevan linkin mukaan asiakasmaksuihin lomakkeella tai vapaamuotoisella kirjallisella hakemuksella. Hakemuksen voi tehdä asiakas, edunvalvoja, edunvalvontavaltuutettu tai muu asiakkaan edustaja.
Hakemus sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakasmaksun alentamiseksi tai palvelusetelin arvon korottamiseksi (pdf), Pohde.fi

Päätös asiakasmaksujen alentamisesta tehdään hyvinvointialueen asiakasmaksuyksikössä. Päätös voi olla määräaikainen tai voimassa toistaiseksi. Asiakasmaksujen alentaminen perustuu asiakasmaksulakiin. Voit kysyä lisätietoja asiakasmaksuista Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen asiakasmaksuyksiköstä. Voit soittaa asiakasmaksuyksikköön ma–pe klo 9–12, puh. 08 558 53782

Scroll to Top