HENKILÖKUNTA

Me olemme työperhe

Hopeataurin henkilöstön osaaminen ja määrä ovat hyvän hoidon turvaajana.

Hopeatauri huolehtii henkilöstönsä osaamisesta, hyvinvoinnista, ammattitaidon kehittymisestä, täydennyskoulutuksista ja erityisosaamisen kehittämisestä. Toiminta perustuu ikäihmisten palvelujen laatusuosituksiin. Koulutuksista vastaavat tiimivastaava ja palveluvastaava yhdessä toiminnanjohtajan kanssa.

Hopeataurissa jokaiselle asiakkaalle nimetään omahoitaja. Omahoitaja huolehtii RAI-arvioinnin sekä hoito- ja palvelusuunnitelman tekemisestä ja päivittämisestä. Hän vaihtaa kuulumisia asiakkaan kanssa ja tekee yhteistyötä omaisen kanssa. Omahoitajat on nimetty aina uuden asiakkaan tullessa taloon.

Hopeataurin moniammatillinen ja osaava henkilökunta koostuu lähihoitajista, sairaanhoitajista, hoitoapulaisista, tiimivastaavista, tiedotusvastaavasta, kokeista, siistijästä, vaatehuollon työntekijästä, palveluvastaavasta ja toiminnanjohtajasta.

  • Sairaanhoitajat vastaavat asiakkaiden lääkehoidosta kokonaisuutena ja sairaanhoidon tehtävistä sekä edistävät asiakasturvallisuutta ja terveydenhuollon palveluja. Hopeataurissa sairaanhoitajia on paikalla arkisin virkatyöaikaan 2–3 henkilöä.
  • Tiimivastaavat toimivat ympärivuorokautisen palveluasumisen ja kotihoidon tiimeissä. Heidän tehtävänään on huolehtia arjen sujumisesta ja tiedonkulusta henkilökunnan kanssa.
  • Sosionomi palveluohjaa asiakkaiden asioissa ja on omaisten yhteyshenkilö.
  • Tiedotusvastaava on asiakkaiden asioissa ja omaisten yhteyshenkilö, joka vastaa tiedotuksesta.
  • Lähihoitajista suurin osa on ammatillisesti suuntautunut esimerkiksi ikäihmisten hoitotyöhön. Lähihoitajan tehtäviin kuuluu muun muassa asiakkaiden omahoitajana toimiminen, perushoitotyö, lääkehoito, päivätoiminnan järjestäminen, kirjaaminen, toimintojen suunnittelu ja arviointi. Lähihoitajat ja sairaanhoitajat tekevät tiivistä yhteistyötä. Jokaiseen vuoroon on nimetty vastuulähihoitaja.
  • Hoitoapulaisilla on hyvät valmiudet toimia niin kodin avustavissa tehtävissä kuin perushoitotyössä. Hoitoapulaiset eivät osallistu esimerkiksi lääkehoitoon tai vaativiin hoitotoimiin.
  • Palveluvastaava koordinoi asiakkuusprosessia ja vastaa laadukkaan hoidon toteutumisesta sekä kehittää palveluita.
  • Toiminnanjohtaja johtaa taloutta ja henkilöstöhallintoa ja organisoi toimintaa säätiön ohjeiden mukaisesti.

Lisäksi Hopeataurissa työskentelee avustavissa tehtävissä keittiötyöntekijöitä eli kokit, vaatehuollon työntekijä ja siistijä. Moniammatillista näkökulmaa työyhteisöön tuovat fysioterapeutti ja muut yhteistyötahot. Talonmiespalvelut on ostettu yksityiseltä toimijalta.

Scroll to Top