HOPEATAURI

Tietoa meistä

Haluamme, että meillä on paras palvelu, osaava henkilöstö ja parhaat työkaverit ja että olemme asiakkaiden ensisijainen valinta. Palveluittemme laadun on oltava korkea, ja sen eteen teemme määrätietoista ja jatkuvaa kehittämistyötä.

Hopeataurin toiminnassa korostuu järjestelmällinen hoidon laadun parantaminen.

Johtaminen on osaavaa, ja henkilöstö on ikäihmisten hoitoon ja ohjaukseen erikoistunutta. Yhteishenki on vahva. Haluamme, että meillä on paras palvelu, osaava henkilöstö ja parhaat työkaverit ja että olemme asiakkaiden ensisijainen valinta. Palveluittemme laadun on oltava korkea, ja sen eteen teemme määrätietoista ja jatkuvaa kehittämistyötä. Tämä tarkoittaa hyvää asiakaskokemusta, toiminnan turvallisuutta, tasalaatuisuutta ja vaikuttavaa, hyvää hoitoa ja palvelua. Tämä tuotetaan vastuullisella toiminnan johtamisella.

Laatujohtamisella parannetaan asiakkaiden palveluja, kehitetään viestintää ja ongelmanratkaisutaitoja ja vähennetään virheitä. Hopeataurissa pyrimme löytämään parhaat toimintatavat laadun varmistamiseksi ja pyrimme asiakaslähtöiseen sekä jatkuvaan kehittämiseen.

Hopeataurissa laatu rakentuu arvopohjasta: asiakaslähtöisyydestä, yhteisöllisyydestä, kodinomaisuudesta ja vastuullisesta toiminnasta.

Keskeisiä toimintaperiaatteitamme ovat itsemääräämisoikeus, kuntouttava työote, yhteistyö ja jatkuva toiminnan arviointi. Laadukkaan hoivan ja hoidon tuottaminen on jatkuvaa toiminnan arvioimista ja kehittämistä. Tavoitteemme on julkaista omaisten ja asiakkaan palautekysely vuosittain ja kehittää sisäistä raportointimenetelmiä niin, että vuonna 2023 syksyllä on käytettävissä laatudataa.

Hopeataurissa on käytössä läheltä piti -tapahtuman raportointimenetelmä. Poikkeamaprosessin seurannan, käsittelyn ja poikkeamiin puuttumisen avulla saadaan herkästi tietoa, jolloin opimme ehkäisemään virheitä ja opimme virheistä. Kehittäminen on osa päivittäistä työtämme. Haipro- haittatapahtumien, asiakasturvallisuuden ja työturvallisuuden seurantaraporttien avulla saamme tietoa turvallisuudesta ja laadusta.

Järjestämme asiakkaiden osallisuuden lisäämiseksi yksiköissämme kerran kuukaudessa säännöllisiä asukaskokouksia, joissa asiakkaat kehittävät yhdessä henkilöstön kanssa kodin toimintaa. Seuraamme toimintamahdollisuuksia viikoittain, ja tavoitteena on saada toimintaa jokaiselle arkipäivälle. Hyvän elämän kehittämiseen kuuluvat myös aktiivinen työskentely ja yhteydenpito asukkaidemme läheisten kanssa mm. tiedotusvastaavan kautta.

Asiakkaan näkökulmasta palvelun laatua tarkastellaan ensisijaisesti asiakkaan kokeman laadun näkökulmasta. Laadukas palvelu näkyy asiakkaan palveluun kohdistamien odotusten ja toteutuneen palvelun välisessä vertailussa. Kun palvelu on laadukasta, asiakkaan kokemus palvelusta vastaa hänen odotuksiaan tai jopa ylittää ne. Vanhustenhoidon laatua ja sen kehittämistä Hopeataurissa mietitään monesta eri näkökulmasta huomioiden asiakkaan, omaisten ja palveluntuottajan näkökohdat.

Omavalvontasuunnitelma on laadittu sosiaalihuollon laadun, turvallisuuden ja asianmukaisuuden varmistamiseksi. Omavalvontasuunnitelman toteutumista seurataan asiakkailta ja heidän omaisiltaan sekä henkilöstöltä kerättävän palautteen perusteella. Palveluja kehitetään henkilöstön riittävyys huomioiden. Voit tutustua Hopeataurin sosiaalipalvelun omavalvontasuunnitelmaan oheisesta linkistä.

Laatu on kokonaisuus, jossa asetetut vaatimukset ja odotukset toteutuvat. Hopeataurin menestystekijöitä ovat ammattitaitoiset työntekijät, vahva asiakastyytyväisyys ja palvelun laatu. Toiminnanjohtaja on luonut hallintotavan, ja henkilöstö luo laadun yhteistyössä eri toimijoiden kanssa.

 
Scroll to Top