palvelutalo hopeatauri

Yhteisöllinen asuminen

Yhteisöllinen asuminen on asumista esteettömässä ja turvallisessa asumisyksikössä kotihoidon ja muiden tukipalvelujen turvin.

Kotihoidon yhteisöllisen asumisen palvelua tarjotaan hyvinvointialueen palvelusetelillä sekä itse maksaville asiakkaille.

Asiakkaalla on hänen tarpeitaan vastaava 16–21 m²:n asunto, jossa on tarjolla myös sosiaalista kanssakäymistä edistävää toimintaa.  Asiakkaalla on käytössä oma huone ja wc, ja osassa huoneita on myös oma kylpyhuone. Muut tilat, kuten olohuone, ruokailutila, kylpyhuone, sauna ja piha-alueet, ovat yhteisiä.

Asuntoihin tehdään vuokrasopimus, jossa on kiinteät sähkö- ja vesimaksut. Saunan käyttömahdollisuuden saa sopimalla vuokrasopimuksen teon yhteydessä, ja siitä peritään erillinen saunamaksu.

Kenelle yhteisöllinen asuminen sopii

Yhteisöllistä asumista tarvitsevan henkilön toimintakyky on heikentynyt ja hoidon sekä huolenpidon tarve on lisääntynyt korkean iän, sairauden, vamman tai muun vastaavan syyn vuoksi.

Yhteisöllisen asumisen tavoitteena on asiakkaan omien voimavarojen hyödyntäminen ja toimintakyvyn ylläpitäminen laaditun hoito- ja palvelusuunnitelman mukaisesti kotihoidon palveluiden tukemana. Hoidon tavoitteena on asiakkaan mahdollisimman itsenäinen selviytyminen kotona, ja henkilöstö reagoi palveluntarpeeseen ja pitkäaikaisiin muutoksiin asiakassuhteen pohjalta.

Kotihoidolla tarkoitetaan yhteisöasumisessa palvelua, jolla huolehditaan, että henkilö suoriutuu jokapäiväiseen elämään kuuluvista toiminnoista kodissaan. Kotihoitoon kuuluu hoito ja huolenpito, toimintakykyä ja vuorovaikutusta edistävä toiminta ja kotisairaanhoito. Kotihoito tukee asiakkaan itsenäistä selviytymistä erilaisin hoito-, kuntoutus- ja hoivapalveluin auttaen ja tukien arjen toiminnoissa, joista asiakas ei itse suoriudu.

Kotihoidon asiakas tarvitsee apua henkilökohtaisissa perustoiminnoissa, joita ovat muun muussa ruokailu, peseytyminen, wc-käynnit, pukeutuminen ja perushoito sekä lääkehoito. Kotihoito auttaa perushoidon ja kotiympäristön ylläpidon lisäksi terveydentilan seurannassa ja sairauksien hoidossa. Kotihoito tekee yhteistyötä omaisten ja muitten palvelutuottajien kanssa. Kotihoidon palveluihin ei voida ottaa asiakasta, joka ei halua palvelua tai on aggressiivinen tai jonka päihtymistila estää hoidon. Kotihoitoa järjestetään henkilön tarpeen mukaan vuorokaudenajasta riippumatta.

Kotihoitopalvelujen aloitusvaiheessa käynnistyy määräaikainen kotihoidon kuntouttava arviointijakso, jonka aikana selvitellään toimintakykyä, kuntoutumisen mahdollisuutta ja kotona selviytymistä, järjestetään tarvittavat palvelut sekä mitataan ja arvioidaan toimintakykyä. Arviointijakson jälkeen palvelun tarpeen mukaan hyvinvointialue myöntää säännöllisen kotihoidon palvelut. Säännöllisen kotihoidon palvelusetelit voidaan myöntää määräajaksi kerrallaan. Palvelu- ja hoitosuunnitelmat tarkistetaan vuosittain. Kun asiakkaan vointi oleellisesti muuttuu, arvioidaan palvelusetelin tarve uudelleen palveluohjauksen kautta.

Yhteisöasumisessa asiakas voi saada tukipalveluna muun muassa kylvetyspalvelua, annosjakelupalvelun, sotaveteraanien tukipalvelua, kotisairaanhoitoa tai tilapäistä kotihoitoa säännöllisen kotihoidon lisäksi. Kotihoidon asiakkaat voivat osallistua omaehtoisesti Hopeataurin viriketoimintaan. Hopeataurin kaikki yhteiset tilat ovat asiakkaiden vapaassa käytössä.

Hopeataurin tukipalvelut

Kotihoidon tukipalveluilla tarkoitetaan palveluja, joilla luodaan ja ylläpidetään henkilön kodissa sellaisia olosuhteita, että hän voi suoriutua jokapäiväiseen elämään kuuluvista toiminnoista mahdollisimman itsenäisesti. Tukipalvelua järjestetään henkilölle, joka tarvitsee niitä sillä perusteella, että hänen toimintakykynsä on heikentynyt korkean iän, sairauden, vamman tai muun vastaava syyn vuoksi.

Tukipalveluina Hopeatauri tuottaa ateriapalvelua, turvapuhelinpalvelua, vaatehuoltopalvelua ja sosiaalista kanssakäymistä edistävää palvelua. Siivouspalvelut tulee asiakkaan ostaa muilta yksityisiltä palveluntuottajilta. Apuvälineet ovat lainassa Pohteen apuvälinekeskuksen kautta.

Ateriapalvelu on mahdollista valita osittaisena tai täytenä ruokapakettikokonaisuutena.

  • Aamupala klo 8 ruokasalissa
  • Lounas klo 11 ruokasalissa
  • Päiväkahvit klo 14 päiväsalissa / ruokasalissa
  • Päivällinen klo 16 ruokasalissa
  • Iltapala klo 19–20, tarjoillaan omaan huoneeseen.

Vaatehuollon hinta 25 €/kerta. Hopeatauri huolehtii vaatteiden viemisen pesuun, pesemisen ja viikkaamisen sekä palautuksen asiakkaalle. Vaatteet tulee läheisten nimikoida etukäteen esimerkiksi tekstiilitussilla tai netistä tilattavilla nimikointilapuilla (liimattavia, silitettäviä). Liinavaatteiden vaihdosta huolehtivat joko omaiset tai Hopeatauri, ja siitä on sovittava erikseen.

Asiakas saa turvarannekkeen tai kaulaan ripustettavan turvahälyttimen, jolla voi soittaa hoitajille ympäri vuorokauden. Lisäksi huoneeseen saa kiinteän turvapuhelinkoneen, jolla voi myös hälyttää apua. Hoitajat ohjaavat turvapuhelimen käytössä.

Kylvetysapu 1 x/vko. Mahdollisuus myös ostaa saunapalvelu. Asiakkaalle katsotaan oma suihkupäivä.

Viriketoimintaa järjestetään päivittäin päiväsalissa klo 14–16. Kotihoidon asiakkaat saavat osallistua Hopeataurin järjestämiin virikkeisiin ja tapahtumiin.

Muut tukipalvelut

Erikseen sovitusti Hopeatauri voi tilata vaipat ja hoitotarvikkeet, mm. katetrit, hoitotarvikejakelun kautta, jos asiakas kuuluu sen piiriin. Lisäksi Hopeatauri voi huolehtia pesuvoiteiden ja pesuhansikkaiden tilauksen.

Henkilökunta huolehtii myös sovitusti erilaiset ajanvaraukset, esimerkiksi hierontaan, jalkahoitajalle ja kampaajalle.

Raha-asiat asiakas hoitaa itse tai niistä huolehtii hänen valtuuttamansa henkilö tai edunvalvoja.

Omaiset tai ystävät huolehtivat asiakkaan ulkoilutuksesta tai ostavat sen ulkopuoliselta palveluntarjoajalta.

Omaiset huolehtivat saattoavun esimerkiksi terveyskeskuskäynneille tai ostavat sen ulkopuoliselta palveluntarjoajalta.

Omaiset huolehtivat kauppa-avun tai ostavat sen ulkopuoliselta palveluntarjoajalta.

Hopeataurin kotisairaanhoito

Hopeataurin kotisairaanhoito on terveydenhuollon ammattilaisten antamaa sairaanhoitoa kotihoidon asiakkaille, jotka sairautensa tai toimintakykynsä heikkenemisen vuoksi eivät voi käyttää muita avoterveydenhuollon sairaanhoitopalveluita. Sairaanhoitaja on paikalla virkatyöaikaan.

Kotihoidon lääkäripalvelut tuottaa hyvinvointialue etälääkäripalveluna. Kotisairaanhoitaja kirjaa asiakkaan terveystietoja Lifecare-potilastietojärjestelmään tarpeen mukaan. Lääkärin konsultaatiot ovat tarvittaessa ja laajat vuosikontrollit ovat syntymäkuukautena. Tarvittaessa voidaan varata myös lääkärin vastaanottoaikaa niille asioille, joita ei voi hoitaa lääkärin etäyhteyden välityksellä. Lääkäriä voidaan konsultoida myös lääkärin etäkiertojen välissä voinnin tai mittaustulosten niin vaatiessa.

Yhteisöasumisen lääkehoito toimiin yhteistyöapteekin kanssa. Yhteistyöapteekkina toimii Kauppaporvarin apteekki, johon aukaistaan jokaiselle oma asiakastili. Jos lääkehoitovastuu on Hopeataurilla, niin huolehditaan lääkkeiden tilaaminen, säilytys ja jakaminen. Hopeataurissa on käytössä koneellinen annosjakelu, johon lääkkeet pyritään siirtämään hoitosuhteen alussa. Annosjakeluun voi perehtyä lisää anja.fi-sivustolla. Koneelliseen annosjakeluun haetaan erillistä palveluseteliä annosjakelupalkkion maksamiseksi. Asiakasta pyydetään tuomaan kaikki kotona olevat lääkkeet Hopeatauriin. Lääkehoito toteutetaan lääkärin määräyksen ja lääkehoitosuunnitelman mukaisesti.

Yhteisöasumisen kotisairaanhoitaja huolehtii laboratoriokokeiden tilaamisen, laboratoriokokeiden ottaminsen ja niiden toimittamisen laboratorioon, lääkäriajanvarauksista sekä rokotuksista huolehtimisen: hyvinvointialue vastaa palveluseteliasiakkaiden laboratoriokokeiden ja lääkäripalvelujen kustannuksista.

Ohjeita yhteisöasumiseen muuttajalle

Kotivakuutus ja muuttoilmoitus
Asiakas hankkii huoneistoon kotivakuutuksen ja tekee muuttoilmoituksen.

Sisustus
Oman huoneen saa sisustaa kodinomaisesti oman näköiseksi. Huoneeseen voi tuoda omia huonekaluja, vuodevaatteet, henkilökohtaisia tavaroita, kuten tauluja ja valokuvia, television tai radion ja verhot. On huolehdittava, että liikkuminen huoneessa on turvallista. Mattoja suositellaan välttämään.

Asiakas tai omainen huolehtii lamppujen vaihdot. Yhteisöasumiseen saa Hopeataurista wc-paperit ja roskapussit.

Arki Hopeataurissa
Arki Hopeataurissa kulkee päiväohjelman, asiakkaan hoitosuunnitelman ja toiveiden mukaan. Turvallisuus ja hyvän hoidon kokemus on meille kunnia-asia, jotta jokainen ikäihminen saa elää arvokasta elämää. Hopeataurissa työskennellään kuntouttavalla työotteella eli aina asiakkaan omia voimavaroja ja toimintakykyä vahvistaen. Hopeataurissa miltei kaikki ateriat järjestetään yhteisessä ruokasalissa yläkerrassa, jonne asiakkaat kävelevät itse tai tulevat ohjatusti, tai heidät saatetaan ruokailuille. Näin ollen asiakkaat saavat jo ruokailuille mentäessä paljon liikuntaa ja toimintakyky pysyy yllä. Arjen kuviin voitte tutustua tarkemmin Facebook- ja Instagram-sivuilla.

Henkilökunta
Ammattitaitoisen henkilöstön tuella ja ohjauksella mahdollistetaan ikääntyneen osallisuus arjen elämään ja askareisiin. Asiakkaalle nimetään omahoitaja, joka varmistaa asiakkaan tahdon toteutumisen, toimii tiedonvälittäjänä yhteydenpidon varmistajana. Henkilökuntamme täyttää ammatilliset ja lakisääteiset vaatimukset. Henkilöstömitoitus on mitoitusvaatimusten mukainen. Henkilökuntaa on paikalla yhteisöasumisessa palvelutarpeen mukaisesti. Henkilökunta on paikalla kotihoidon palveluissa ja yhteisöasumisessa klo 6–21.30. Yöaikaan saa apua turvapuhelimen avulla.

Muuttovaiheessa asiakkaalle ja hänen omaisilleen annetaan yhteystietotiedote, jossa ohjeistetaan, kenelle voi soittaa missäkin asiassa. Henkilökunta on omaisiin yhteydessä sähköisen viestintäkanavan kautta sekä soittamalla.

 

Mahdollisuus tutustumiskäyntiin

Asiakkaan ja omaisen on mahdollista tulla tutustumiskäynnille ennen muuttoa. Tutustumiskäynnillä esitellään asiakkaan huone ja talon yhteiset tilat ja kerrotaan toiminnasta. Erikseen voidaan myös sopia, että Hopeatauri lähettää ennen muuttoa asiakkaalle tai hänen omaisilleen kuvia huoneesta sähköisen viestintäkanavan kautta, jos asiakas on muuttamassa esimerkiksi toiselta paikkakunnalta.

Esittelemme sinulle mielellämme yhteisöasumista.

Varaa esittelyaika ja kysy lisää palveluistamme 
Palveluvastaava Eija Nissilä
puh. 044 4914 998
eija.nissila@hopeatauri.fi

Scroll to Top